ניהול בתים משותפים

ניהול בתים משותפים הוא אתגר מורכב מכל בחינה הכרוך בהתמודדות עם יחסי שכנים, עם קשיי גבייה ועם תחזוקה שוטפת של מערכות הבית. במקביל, ניהול נכון של בית משותף מהווה ערובה לאיכות חיי דייריו ומשמר את ערך הנכס לאורך זמן.

הרכב הבית המשותף

חוק המקרקעין (תשכ"ט-1969) קובע כי בתים משותפים הינם בתים הכוללים שתי דירות ויותר ואשר רשומים בפנקס הבתים המשותפים. כל דירה הינה בבעלות נפרדת ושאר חלקי הבניין, כמו המקלט, חדר המדרגות, הגג ועוד, נמצאים בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבניין ונחשבים לרכושם המשותף.

אופן ניהול הרכוש המשותף נקבע באמצעות אספת הדיירים הכללית אשר אמורה להתכנס פעם בשנה, לכל הפחות, ואשר במסגרתה נדרשת השתתפותם של לפחות מחצית מבעלי הדירות בבית המשותף או של מיופי כוח מטעמם. לכל דירה זכות הצבעה אחת בלבד, ללא קשר למספר בעליה, וההחלטות המתקבלות במסגרתה מחייבות את כלל בעלי הדירות בבניין. בין הנושאים הנידונים באסיפה זו ניתן למנות את אופני הניהול של הרכוש המשותף, את הנושא הפיננסי על כל צדדיו, את בחירת יושב הראש של ועד הבית ועוד.

החלטות יתקבלו ברוב קולות, כאשר נושאים מסוימים העולים לעל שולחן הדיונים באסיפה הכללית דורשים רוב שאיננו רגיל. החלטות בנוגע לאופן הניהול של הרכוש המשותף יתקבלו ברוב רגיל מתוך בעלי הדירות / מיופי הכוח הנוכחים באסיפה. החלטות הכרוכות בביצוע שינויים ברכוש המשותף ידרשו רוב של 75% מבעלי הדירות הנוכחים באסיפה והחלטות מיוחדות אחרות, כמו תוספת מעלית והחלטות דומות, יתקבלו ברוב של שני שלישים מבעלי הדירות. החלטות הנוגעות לזכויות קנייניות והחלטות משמעותיות דומות דורשות רוב מוחלט של 100% מתוך בעלי הדירות / מיופי הכוח המשתתפים באסיפה.

ניהול בניין – תקנון הבית המשותף

בהתאם לסעיף 61 בחוק המקרקעין יש לנהל את הבית המשותף בהתאם לתקנון מסודר אשר מגדיר את זכויות בעלי הדירות בבית המשותף ואת היחסים ביניהם. החוק קובע כי הוראותיו של "התקנון המצוי" יחולו על בעלי הדירות בבית משותף כל עוד לא הסכימו ביניהם על "תקנון מוסכם" אחר.

הוראות התקנון המצוי מתייחסות, בין היתר, להליך המינוי של חברי ועד הבית, לאחזקת הרכוש המשותף, לאספת הדיירים הכללית, להשתתפות הדיירים בהוצאות התחזוקה השוטפות של הרכוש המשותף, לתיקונים, לאופן ניהול חשבון הבנק ועוד. לשם החלפת התקנון המצוי בתקנון מוסכם שהנחיותיו מחליפות את הנחיות התקנון המצוי, נדרשת הסכמתם של רוב בעלי הדירות בבניין ששני שלישים מהרכוש המשותף ממוקמים בסמיכות לדירותיהם.

תקנון מוסכם יוכל להחליף את התקנון המצוי כל עוד איננו פוגע בזכויות בעלי הדירות, אינו משית עליהם תשלומים שאינם קבועים בחוק או אינם מוסכמים עליהם ואינו קובע הצמדת רכוש לדירה ספציפית, אלא אם כן כלל בעלי הדירות הביעו הסכמתם לכך.

אם התגלע סכסוך בין בעלי הדירות על נושא כזה או אחר, לכל אחד מבעלי הדירות / מחברי ועד הבית עומדת הזכות לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין ולהגיש תביעה הכוללת את פרטי התובע, את פרטי הנתבע, את פרטי הבית המשותף, את טענותיו ומסמכים רלוונטיים לנושא התביעה. הנתבע יוכל להגיש כתב הגנה. במידה ובעלי הדירות / חברי הוועד הבית מתנגדים להחלטת המפקח על המקרקעין, ניתנת האפשרות להגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

ניהול בניינים – מה זה כולל ?

תחזוקת מעליות

כמתקן בשימוש שוטף בבית המשותף ששמירה על תקינותו מהווה ערובה לשלום הדיירים, חובה לתחזק את המעלית באופן שגרתי. תדירות התחזוקה של מעליות בבית משותף הכוללות עד שמונה תחנות עצירה תתבצע שש פעמים בשנה, לכל הפחות, כאשר פרק הזמן בין טיפול תחזוקה תקופתי למשנהו לא יעמוד על יותר מחודשיים.

במעליות הכוללות תשע תחנות עצירה ויותר, או במעליות שמסלולן כולל תחנת עצירה אחת או יותר בקומה מסחרית, טיפולי תחזוקה יתקיימו עשר פעמים בשנה, לכל הפחות, בתדירות של מינימום שלושה שבועות ומקסימום שישה שבועות בין טיפול תחזוקה תקופתי למשנהו.

פעם בחצי שנה יש לבצע בדיקת בטיחות למעלית בידי בודק מעליות מוסמך. מעבר לכך, חובה להתקשר עם חברת שירות המספקת מענה לחילוץ לכודים במעלית 24/7, כאשר זמן ההגעה המקסימלי המותר הוא עד שעה אחת בלבד.

מערכת חימום

מערכות חימום המים הנפוצות המקובלות בבתים משותפים כיום הינן מערכות חימום סולריות המשותפות לכלל הדיירים ומותקנות על הגג המשותף, כשהן מחליפות את השימוש בדודי השמש המסורתיים.

מערכות סולריות מרכזיות המתוחזקות כהלכה אמורות לתפקד היטב לאורך שנים. על כן, חשוב להקפיד על תחזוקה נכונה של המערכת לרבות ניקוי של הצנרת המנטרל את מצבורי החול והחלודה ומונע האטה של הליך החימום ואת שחיקת המערכת. מומלץ לבצע ניקוי של הצנרת אחת לשנה ולהקפיד על הזמנת איש מקצוע מומחה אשר יפעל במיומנות וימנע נזקים העלולים להתרחש תוך כדי ניקוי הצנרת באופן בלתי מקצועי. במקביל, במהלך הקיץ מומלץ לבצע שטיפה של הקולטים במטרה להסיר אבק. פעולת ניקוי זו ניתנת לביצוע באופן עצמאי.

מערכות כיבוי אש

מערכות גילוי וכיבוי אש בבית המשותף הן מערכות חיונית ומצילות חיים. הודות לכך, תחזוקה נכונה של מערכות אלו הינה ערך בטיחותי ראשון במעלה וחובה להקפיד על תחזוקה שוטפת שלהן. מערכות גילוי וכיבוי אש יתוחזקו על פי תקן 1220 אחת לחצי שנה.

בדיקת התקינות תכלול את גלאי העשן, את לוח הבקרה, את צופרי החירום, את סוללות החירום, את לחצני החירום ועוד. מערכת המתזים (ספרינקלרים) תתוחזק בהתאם לתקן 1928, אחת לשנה. ציוד הכיבוי – יתוחזק בהתאם לתקן 129 חלק 1, אחת לשנה.

מערכת גנרטור

מספר הדיירים והמערכות בבניינים רבי קומות הופכים את השימוש בגנרטור, שיפעל במצבי הפסקת חשמל, לחיוני מכל בחינה. גנרטור החירום יספק חשמל למערכות חיוניות בלבד עד שתחודש אספקת החשמל. המערכות שיחוברו לגנרטור כוללות את המעליות, את מערכת גילוי וכיבוי האש, את משאבות המים והספרינקלרים, את מערכת האוורור ופינוי העשן, את תאורת החירום ואת התאורה המשמשת כאמצעי אזהרה בפני כלי טיס.

חוק התכנון והבנייה (התשכ"ה-1965, סעיף 158) קובע כי בבניינים רבי קומות חובה להתקין גנרטור שיפעל באופן אוטומטי בעת הפסקת חשמל. על פי הגדרות החוק, בניין רב קומות הוא בניין בו הפרשי הגובה בין מפלס הכניסה לבניין לבין הקומה הגבוהה ביותר המיועדת למגורים ואשר הכניסה אליה עוברת בחדר המדרגות המשותף, עומד על 29 מטרים ויותר.

כאשר מדובר בבניין שנבנה טרם התיקון לחוק וממדיו תואמים את הגדרות החוק, ניתן לקבל החלטה על הוספת גנרטור חירום באמצעות אספת הדיירים במסגרת רוב רגיל, אלא אם כן קיים תקנון מוסכם אשר קובע אחרת.

להבטחת פעילות גנרטור הגיבוי במצב חירום, חובה לתחזק אותו כיאות. מומלץ להפעיל את הגנרטור באופן יזום מדי פעם על מנת לוודא את תקינותו. מעבר לכך, מומלץ לבצע מדי פעם הפסקת חשמל יזומה ולבחון את תגובת מערכת הפיקוד האוטומטית. פעם בשנה יש לבצע טיפול תחזוקה טכני הכולל ניקיון פילטרים, החלפת שמנים ופעולות תחזוקה אחרות בהתאמה להוראות היצרן. זאת ועוד, יש להקפיד על בדיקה תקופתית של מיכל הסולר ולתדלק אותו במקרה הצורך. לשמירה על בטיחות מלאה, יש להקפיד על תאורת חירום בחדר הגנרטור, לנעול אותו ולאפשר גישה רק למי שמוסמך לכך, להרחיק אש ומעשנים ממיכל הדלק ומהגנרטור ולאחסן את הדלק בתוך מכלים ייעודיים מוגנים.

דחסני אשפה

דחסן אשפה הוא מערכת הידראולית בעלת רמת שחיקה גבוהה, הן בשל פעילותה השוטפת והן בשל החשיפה המתמדת לפגעי האקלים. גם נוכחותם של נוזלי האשפה בתא הדחיסה מקדמת את רמת השחיקה ותורמת לייצור קורוזיה.

תחזוקה שוטפת נכונה היא הדרך לעכב, במידת האפשר, את בלאי המערכת ודורשת מומחיות וידע מקצועי. גם תיקונים ושיפוצים של דחסן אשפה חובה להפקיד בידיו של גורם מקצועי בלבד.

התאמות למוגבלות

במידה ובעל דירה / שוכר דירה / בן משפחה של בעל הדירה הינו בעל מוגבלות, בהתאם להגדרות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק המקרקעין מאפשר לו לבצע התאמות ברכוש המשותף שמטרתן להקל ולסייע לו. השינויים יבוצעו על חשבון המבקש ודרושים הסכמה של רוב בעלי הדירות.

ביצוע השינויים מותנה, מעבר להסכמת רוב הדיירים, גם בקבלת היתר בנייה כחוק, במידה ונדרש. ביצוע ההתאמה כרוך גם בהצגת אישור חתום מאת רופא / מרפא בעיסוק / פיזיותרפיסט המצהיר כי ההתאמה נדרשת לשם יצירת מעבר נגיש, בטוח ועצמאי של בעל המוגבלות לדירה / לרכוש משותף המשמש את דייריה.

תנאי נוסף לביצוע התאמה לבעל מוגבלויות דורש כי ההתאמה לא תמנע מבעלי דירות אחרות לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף. את ההתאמה הנדרשת יש לבצע תוך הקפדה מקסימלית על צמצום הפגיעה בחזות המבנה ובבעלי הדירות האחרים.

במידה ומי מבעלי הדירות רואה עצמו נפגע מביצוע ההתאמה הנדרשת, ביכולתו לפנות אל המפקח על הבתים המשותפים בתוך פרק זמן של 30 יום מעת קבלת ההודעה מבעל הדירה על רצונו לבצע את ההתאמה. הגשת התביעה לא תעכב את ביצוע ההתאמה, אלא במידה והמפקח על הבתים החליט להשהותה. במידה ואחד מבעלי הדירות מציג התנגדות בלתי סבירה לביצוע ההתאמה, המפקח על הבתים רשאי להתיר את ביצוע ההתאמה למרות התנגדותו של השכן.

הוצאות ביצוע השינוי ותחזוקתו יחולו על בעל הדירה המבקש לבצעו. עם זאת, במידה ותוצאות ההתאמה ישמשו את כלל בעלי הדירות או את חלקם הגדול, בעלי הדירות יידרשו לשאת בהוצאות השינוי בהתאמה.

במידה ובעל הדירה אינו מתגורר עוד בבניין או שקיימת סיבה אחרת לכך שההתאמה איננה נצרכת עוד, אספת הדיירים תהיה רשאית לדרוש מבעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו על חשבונו. את ההחלטה יש לקבל בתוך פרק זמן של 90 יום מעת שההתאמה הפכה לבלתי נצרכת.

אחזקת בניין – התאמות שאינן דרושות הסכמה

 • חספוס קל ריצוף שביל גישה / מדרגות למניעת החלקה
 • בניית סף צדי בשביל גישה קיים במטרה להקל על ניווט של כבד ראייה או למנוע התדרדרות של כיסא גלגלים.
 • התקנת מאחז יד, לרבות שינוי של מאחז יד קיים או שינוי המיקום שלו.
 • התאמה של שער הכניסה / הפתח לחצר הבית ושל דלת / שער הכניסה לבית המשותף שאיננה כרוכה בשינוי מבני כלשהו וכוללת רק התקנה של אמצעי עזר כמו מנעול אחר, מאחז יד, אינטרקום, פעמון וכדומה. גם שינוי המיקום של אמצעי עזר כמו אינטרקום וכדומה אינו כרוך בהסכמה.
 • התקנת תאורה/ תאורת חירום ושינוי העוצמה של תאורה קיימת בכניסה / בשביל הגישה לבית המשותף.
 • ביצוע שינויים באביזרי ביוב, ניקוז ושרברבות בכפוף לאישור מהנדס ועדה מקומית לתכנון ובנייה
 • החלפת / התקנת רשת ניקוז
 • ביצוע שינויים בגובה הספים המותנה בכך שהשינוי לא עשוי לפגוע בתפקוד מערכת הניקוז.
 • התקנת שילוט מידע והכוונה לרבות תוספת אותיות ברייל / אותיות מובלטות בשילוט קיים
 • ביצוע שינויים בגובה התקנים קיימים כמו מראה, תיבות דואר וכדומה
 • ביצוע שינויים באביזרי תקשורת, חשמל, טלוויזיה ומחשוב קיימים במטרה להתאימם לצרכי בעל המוגבלות.
 • התקנת אמצעי הרמה ידני בין מפלסים באישור מהנדס מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאחר בדיקה כי אין בהתקנה פגיעה ביכולת השימוש של בעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף.
 • ביצוע התאמה של מקום חניה קיים המיוחד לבעל הדירה, וזאת, בתנאי שלא יחול כל שינוי במיקום / בשטח / בצורת מקום החניה.

אחזקת בניינים – התאמות הדרושות הסכמה של רוב בעלי הדירות

 • פריצת פתח כניסה נוסף לבית המשותף / לחצר.
 • התאמה של שער הכניסה / הפתח לחצר הבית המשותף ושל דלת / שער הכניסה לבית המשותף הכרוכה בשינוי מבני כמו הרחבת הפתח ועוד.
 • ביטול / ביצוע שינוי במדרגות או התקנת מדרגות כניסה לבית המשותף
 • הרחבה / שינוי התוואי של שביל גישה קיים לרבות סלילתו של שביל גישה חדש
 • החלפת ריצוף
 • הריסת / בניית גדר והקמת גדר הגנה

התאמות הדרושות הסכמה של בעלי הדירות המחזיקים ב 60% מהדירות

 • ייחוד / הקצאת מקום חניה קיים
 • הכשרת מקום לחניה

תאורה

תאורה ציבורית כוללת את התאורה החיצונית לבית המשותף ואת כל אמצעי התאורה בשטחים המשותפים לרבות הלובי, חדר המדרגות והחניון הפועלים באמצעות ארון חשמל ציבורי הממוקם בבית המשותף.

גינון כחלק מאחזקת בניין משותף

שטחי הגינון בבית המשותף מהווים מרכיב בעל משמעות רבה, כשהם תורמים לחזותו האסתטית של הבניין ומשפרים את איכות חיי הדיירים. תחזוקה נכונה של שטחי הגינון המשותפים חשובה מאוד לשם שמירה על מראה הבניין כמו גם למניעת הזנחה של הגינה. טיפול כושל או מזניח עלול להוביל לצמיחת פרא של עשבים וצמחי בר, לנוכחות של מזיקים שונים ואף להתפתחות של מחלות צמח שעשויות לגרור פעולות שיקום יקרות.

פעולות חשובות לתחזוקת גינה נכונה:

 • כיסוח מדשאות ושוליים למניעת נוכחות מזיקים וחרקים ולשיפור צמיחת הדשא
 • גיזום של גדר חיה, שיחים וענפים יבשים
 • גיזום ענפים בגובה על ידי בעל מקצוע מורשה
 • כריתה ועקירה בהתאם לצורך ובהתאם לחוק
 • דישון
 • השקיה בפיקוח גנן מקצועי
 • ריסוס נגד התפשטות עשבים / מזיקים
 • שתילה בהתאם לעונה
 • תחזוקה של צמחיית הלובי

שינויים ברכוש המשותף של הבניין

ככלל, לשם ביצוע שינויים ברכוש המשותף או בזכויות הבנייה, נדרשת הסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף, אלא אם כן קיים תקנון מוסכם אשר קובע אחרת. עם זאת, נקבעו בחוק מספר תיקונים המאפשרים לבצע הרחבות של דירות בבית המשותף גם אם חלק מבעלי הדירות מתנגדים.

לשם קבלת החלטה על הרחבת דירה, בעלי שלושה רבעים מכלל הדירות ושני שלישים מתוך הרכוש המשותף הצמוד לדירות, יוכלו לאשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת למטרת הרחבה של הדירה. כל זאת, רק במידה שלא ייפגעו זכויות הבנייה היחסיות של שאר בעלי הדירות שאינם מבצעים הרחבה. ככלל, בעלי דירות שכבר ביצעו הרחבה אינם בעלי זכות התנגדות להרחבה של דירות אחרות בבית המשותף.

אם מטרת ההרחבה היא הקמת מרחב מוגן קומתי / דירתי, החלטה בדבר הבנייה תוכל להתקבל ברוב של בעלי 60% מתוך הדירות. לאחר קבלת ההחלטה בידי הרוב הנדרש על הרחבת דירה, בעל הדירה שדירתו אושרה להרחבה בשיעור יחסי אשר עולה על חלקו ברכוש המשותף חייב בתשלום תשלומי איזון לבעל דירה שלא ניתן לבצע הרחבה בדירתו או שניתן לבצע בדירתו הרחבה הפחותה מהחלק היחסי שלו ברכוש המשותף.

במידה ולא קיימת הסכמה לגבי גובה סכום תשלומי האיזון, התשלומים ייקבעו באמצעות שמאי מקרקעין שימונה בהסכמת בעלי הדירות. שכרו של שמאי המקרקעין יחולק בין בעלי הדירות בבית המשותף בהתייחס לחלקם ברכוש המשותף טרם ביצוע ההרחבה.

ניהול תקציב הבית המשותף

סכסוכי שכנים המתגלעים על רקע כספי הם תופעה שכיחה ביותר. לצמצום התופעה, על ועד הבית להתנהל באופן שקוף ולהציג לדיירי הבניין את הדוחות הכספיים פעם בחצי שנה.

מעבר לכך, התקנון המצוי דורש כי ענייני הגבייה וניהול הכספים יתנהלו באופן מסודר תוך הקפדה על פעולות חשובות שיגבירו את רמת השקיפות מצד ועד הבית ויגבירו את רמת האמון בינו לבין הדיירים:

 • דרישת חשבונית / קבלה מספק השירות עבור כל הוצאה בבית המשותף
 • מתן קבלה עבור הכנסות לרבות דמי ועד הבית
 • ניהול מסודר של חשבון הבנק המשותף
 • ניהול מסודר של דו"ח הכנסות והוצאות
 • עריכת דו"ח כספי פעם בחצי שנה

על פי דרישות התקנון המצוי מוטל על ועד הבית לנהל פנקס תשלומים מסודר. כיום, מקובל לנהל את פנקס התשלומים באופן ממוחשב לצורך תיעוד הנתונים ושיתוף בעלי הדירות.

יצוין, כי מסירת האחריות לידי חברת ניהול איננה פוטרת את ועד הבית מחובת הצגת הדוחות הכספיים בפני בעלי הדירות בבית המשותף. גם במידה ומושכות הניהול של הבניין נמסרו לידי חברת ניהול חיצונית, חובה לקיים ועד בית מסודר שחבריו מנהלים מעקב אחר התנהלות חברת הניהול ואחר ההתנהלות הכספית של הבית המשותף.

גביית תשלום ועד בית

החוק קובע כי בעל דירה מחויב ליטול חלק בהוצאות הנדרשות לניהול ולתחזוקה נאותה של הרכוש המשותף בהתאמה ליחס שבין שטח הרצפה של דירתו לבין שטח הרצפה של יתר הדירות בבית המשותף. זאת, כל עוד לא נקבע תקנון מוסכם אחר המבסס את התחשיב על שיעור השתתפות שונה. רמת התחזוקה התקינה הנדרשת לפי חוק היא כזו המשמרת את מצב הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר בנייתו לרבות שיפורים שבוצעו ברכוש המשותף לאחר מכן בהסכמתם של בעלי הדירות.

בהתאם לחוק, ככל שהדירה קטנה יותר, חלקו היחסי של בעל הדירה בהוצאות התפעול והתחזוקה של הרכוש המשותף יהיו נמוכות יותר, ואילו בעלי הדירות הגדולות יישאו בהוצאות בשיעור גבוה יותר. במידה ובעלי הדירות הסכימו ביניהם על שיטת חישוב שונה המוסכמת על כלל הדיירים היא הקובעת בכל הנוגע לחישוב גובה ההשתתפות הכספית של כל בעל דירה.

להגדרת גובה התשלום החודשי יש לחשב את עלויות ההוצאה החודשית של הבניין לרבות עלויות הניקיון, הביטוח, החשמל, תחזוקת המעלית, תחזוקת הגינה ועוד. לצד הוצאות התחזוקה השוטפות, יש לקחת בחשבון הוצאות חד פעמיות צפויות מראש ולהוסיף את עלותן לתקציב הכולל. מומלץ לגבות סכום נוסף שישמש את ועד הבית לטיפול בתקלות בלתי צפויות שעלולות להתרחש בכל בית משותף, כמו בעיות שהביטוח אינו מכסה ועוד.

לאחר חישוב התקציב השנתי, יש לחלק את עלות ההוצאות השוטפות לשניים עשר, על מנת לחשב נכונה את גובה התקציב החודשי. סכום התקציב החודשי יחולק בהתאם לשטחי הדירות או בהתאמה לשיטת חלוקה אחרת המוסכמת על כלל בעלי הדירות בבניין.

תיק בניין – מרכיב חשוב בתחזוקת בניין

תיק הבית המשותף הוא מרכיב רב ערך בכל הנוגע לבעיות כאלה ואחרות המתעוררות בבית המשותף ולסכסוכי שכנים למיניהם הנוגעים לאופי ולאופן הניהול של הבית המשותף. את המסמכים הרלוונטיים ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.

House Plus – מקצועיות, אמינות, בטיחות!

House Plus, חברת ניהול ואחזקת מבנים מהמובילות באזור המרכז והשרון, מעמידה לרשות לקוחותיה מניפת שירותים רחבה ומקיפה המציעה את המענה המקצועי והאמין ביותר לכל צורך בתחומי הניהול והתחזוקה.

המקצועיות הבלתי מתפשרת, שיתוף הפעולה מול אנשי מקצוע מורשים ומובילים בתחומם, החתירה המתמדת למתן שירות אופטימלי לכל לקוח והסטנדרטים המחמירים בנושא האיכות, מאפשרים לנו להבטיח את שביעות רצונכם המלאה.

בין שירותינו:

 • שירותי ניקיון מקצועי
 • שירותי ניהול ועדי בתים
 • שירותי ניהול ואחזקת מבנים
 • שירותי תחזוקה מונעת

House Plus – הבחירה הבטוחה שלכם!

 • התחייבות לסטנדרטים המחמירים ביותר בענף
 • זמינות מלאה 24/7
 • שיתוף פעולה מול אנשי מקצוע מורשים ומיומנים
 • איכות בלתי מתפשרת
 • בטיחות מקסימלית
 • שירות אישי ומסור

מחפשים חברת ניהול ואחזקת מבנים ברמה אחרת? פנו אלינו עוד היום ומומחי House Plus ישמחו להעניק לכם שירות מקצועי, איכותי ומסור כמיטב המסורת שלנו!

 

עדיין מתלבטים ?
עדיין מתלבטים ?
צרו קשר לקבלת פרטים נוספים וללא התחייבות